Sprejem v dom-star

Postopek sprejema v Dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004 z dopolnitvami).

Za srejem v dom je potrebno predložiti:

  • Prošnjo za sprejem/premestitev v institucionalno varstvo (obrazec slo, obrazec ita)
  • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga napiše osebni zdravnik (obrazec sloobrazec ita)
  • Izjavo glede plačila oskrbnih stroškov s strani tretje osebe (obrazec sloobrazec ita)
  • Če prošnjo za sprejem vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, mora priložiti kopijo pooblastila oz. odločbe ali odločbe pristojnega CSD o postavitvi skrbnika za poseben primer.

Obrazce lahko prenesete iz spletni strani (zgornje povezave v oklepajih), mogoče pa jih je dobiti tudi pri socialni službi.

Dokumentacijo je mogoče poslati po pošti ali oddati osebno v socialni službi Doma, kjer vam bo socialna delavka odgovorila na vaša vprašanja in razkazala Dom.

Uradne ure:
Ponedeljek, sreda in petek od 9h do 13h.

Socialna služba
Telefon: 064 136 008 ali 05 6100 212

Kristina Tripar
E-pošta: kristina.tripar@du-izola.si

Daša Kefer
E-pošta: dasa.kefer@du-izola.si